Arbeidsrecht

De aanleidingen om op het gebied van arbeidsrecht met Halsten Law Firm in zee te gaan, zijn divers. Onder andere:

 • Ontslag (al dan niet op staande voet) / vraagstukken m.b.t. ontslagrecht / schorsing / (ernstig) verwijtbaar handelen
 • Vragen over arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd / overeenkomst van opdracht, verlenging en ontbinding / tijdelijke contracten / proeftijd / recht op pauze / flexibele arbeidsrelaties / 0-uren contracten, zzp’ers, wijzigen arbeidsvoorwaarden
 • Vragen over het concurrentie- en relatiebeding
 • Officiële waarschuwingen / opbouw (disfunctionerings)dossier / verstoorde arbeidsverhouding
 • Vragen m.b.t. collectieve ontslagen / collectief ontslagrecht / medezeggenschap/ OR-kwesties
 • Vragen als gevolg van een (voorgenomen) reorganisatie / functiewijzigingen
 • Aanvraag ontslagvergunning bij UWV / bedrijfseconomisch ontslag en ontslag na twee jaar ziekte
 • Ontslag van een statutair directeur
 • Vragen over arbeidsvoorwaarden, Wet Arbeid en Zorg/ Wet Gelijke Behandeling, Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit
 • Ontbinding arbeidsovereenkomst door kantonrechter
 • Transitievergoeding en billijke vergoeding
 • Opstellen vaststellingsovereenkomst(en)/ herroepingsrecht
 • Ziekte, zwangerschap en arbeidsongeschiktheid / ziekmelding / overspannenheid / burn-out / Wet Verbetering Poortwachter/ bedrijfsongevallen en beroepsziekten / werkgeversaansprakelijkheid
 • Vragen over CAO’s / CAO-recht
 • Procederen, kort geding en hoger beroep / wanneer naar de kantonrechter

Ook op interim-basis

Advocatenkantoor Halsten law firm biedt ook ondersteuning aan bedrijven en instellingen op interim-basis. Binnen het arbeidsrecht kunt u hierbij denken aan de tijdelijke ondersteuning van (HR-) afdelingen op juridisch gebied, begeleiding en doorvoering van reorganisaties, klankbord bij beleidsvoorbereiding op het gebied van arbeidsvoorwaardenbeleid of medezeggenschap, tijdelijke vervanging van een advocaat op een advocatenkantoor en inhouse training op het gebied van arbeidsrecht.

mr. Inge Slangen is gespecialiseerd in Arbeidsrecht.


Contactgegevens
:
inge.slangen@halstenlawfirm.nl
Elzenlaan 45
1214 KK Hilversum
M 06 1091 3999
T 085 488 59 80
Halsten law firm

Amsterdam

Cruquiusweg 111G
1019 AG Amsterdam
T 085 488 59 80
info@halstenlawfirm.nl

Halsten law firm

Eindhoven

High Tech Campus 9 (K 0.17)
5656 AE Eindhoven
T 085 488 59 80
info@halstenlawfirm.nl

Halsten law firm

Hilversum

Elzenlaan 45
1214 KK Hilversum
T 085 488 59 80

info@halstenlawfirm.nl